Skip navigation.
Главная
Где друзья, там и рай.

Друзья сайта

Сайт поддержки UR5EQF Log     

Український радіопортал - Украинский радиопортал    BannerFans.com 

Статут Сумського обласного радіоклубу

«ЗАТВЕРЖЕНО» «ПРИЙНЯТО»

Головою Сумського Рiшенням установчих зборів
ТСО України Сумського обласного радіоклубу

___________Лобушко Н.Г.

« 15 » липня 2005 р. Протокол №1 вiд 15 червня 2005 р.

Статут
Сумського обласного радіоклубу
при Сумському ТСО України

м.Суми 2005 р.

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1. Сумський обласний радіоклуб при ТСО України (далі Радіоклуб) є добровільною неполітичною громадською організацією радіоаматорів, який обєднує за спільними інтересами аматорів, зацікавлених в галузі радіо.
2. Радіоклуб діє на засадах добровільності, рівноправності, самоврядування, законності та гласності.
ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
Цілями діяльності радіоклубу є задоволення аматорської зацікавленності своїх членів, сприяння розвитку наукової та техничної творчості радіоаматорів.
Радіоклуб ставить перед собою наступні завдання:
• сприяння забеспеченню своїх членів радіоаматорською інформацією, літературою, періодичними виданнями;
• участь в роботі Ліги радіоаматорів Украіни;
• підтримка діяльності радіоаматорів Сумської області в усіх аспектах радіоаматорської діяльності;
• задоволення творчої аматорської некомерційної зацікавленності населення Сумщини в галузі радіо;
• сприяння розвитку аматорського короткохвильового, ультракороткохвильового, супутникового радіозвязку, цифрових та інших видів радіозвязку, впровадженню нових видів радіозвязку;
• правова підтримка членів радіоклубу;
• сприяння в конструюванні, виготовленні та налагодженні аматорських радіотехнічних засобів;
• сприяння оволодінню компютерною грамотністю, розвидку швидкої телеграфії, спортивного радіопеленгування та підтримка інших видів радіоаматорства у відповідності з чинним законодавством;
• сприяння державним органам влади при стихійних лихах, великих аваріях та інших надзвичайних ситуаціях, в ході ліквідації їх наслідків шляхом організації аварійного радіозвязку, в тому числі з використанням аматорських засобів зв'язку.

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
Для здійснення своїх статутних цілей та завдань радіоклуб у встановленному порядку:
• організує: "круглі столи", змагання, консультації та інші заходи;
• сприяє в питаннях організації роботи радіоаматорів Сумської області, підтримує їх діяльність у всіх напрямках аматорської зацікавленності в галузі радіо;
• здійснює інформаційне забеспечення радіоаматорів;
• приймає участь в підготовці та навчанні своїх членів;
• організує роботу QSL-бюро;
• представляє інтереси та захищає законні права, повязанні з радіоаматорською
діяльністю своїх членів в державних установах та громадських організаціях;
• може бути членом українських та міжнародних організацій, статут яких не суперечить діяльності клубу.
ПРАВОВИЙ СТАТУТ
Радіоклуб цілком здійснює свою діяльність за підтримкою Сумського обласного ТСО України та за рахунок членських внесків, спонсорських надходжень;
Радіоклуб не несе ніякої відповідальності по будь яким забовзанням окремих
радіоаматорів-його членів;
Радіоклуб має свої емблему, прапор, вимпел та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються радою клубу.
ЧЛЕНСТВО ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Членами клубу можуть бути громадяни які займаються або мають бажання займатися радіоаматорською діяльністю та визнають статут клубу.
• прийом в члени клубу проводиться за особистою заявою;
• рішення про виключення з членів клубу приймається радою клубу;
• повторний вступ до клубу здійснюється на загальних підставах;
• члени клубу сплачують членські внески;
• члени клубу отримують членські посвідчення.
Члени клубу мають право:
• приймати участь в діяльності клубу відповідно до своїх інтересів та можливостей;
• користуватись послугами клубу;
• обирати та бути обранним до ради клубу;
• вносити пропозиції по всім питанням діяльності клубу;
• отримувати інформацію про діяльність клубу;
• вільно виходити з членства в клубі за особистою заявою.

Члени клубу забовязані:
• сприяти підтримці авторитету клубу;
• дотримуватись вимог статуту клубу, та вимог що регламентують роботу радіостанцій аматорського радіозвязку, та норм радіоаматорської етики.
СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ РАДІОКЛУБУ
• клуб діє на засадах виборності та колегіальності, звітності перед членами клубу, поєднання інтересів клубу в цілому та окремих його членів, відкритої критики;
• основним структурним формуванням клубу є радіоаматори;
• вищим керівним органом клубу є загальні збори його членів, які проводяться раз на рік;
• загальні збори обирають Раду клубу в кількості не менш 7 чоловік терміном на один рік;
• президент клубу обирається радою клубу;
• загальні збори є правомочними, якщо в їх роботі приймає участь не менш 50% від загальної кількості членів клубу;
• дата, місце проведення, порядок денний та регламент роботи загальних зборів клубу визначається Радою клубу і доводиться до відома членів клубу не менш ніж за місяць до початку їх проведення;
• інформація про роботу загальних зборів повинна бути відкритою для всіх членів клубу;
• в період між проведенням загальних зборів діяльністю клубу керує Рада клубу. Засідання Ради клубу проводяться не менш ніж одного разу на місяць;
• рішення ради клубу є чинними, якщо вони прийняті більш ніж половиною голосів членів Ради;
• в разі необхідності переобрання або заміщенні вакантної виборної посади рішення з цього приводу приймають загальні збори клубу або Рада клубу не менш ніж 50% голосів;
• в виключних випадках повноваження про прийняття рішення про заміщенні вакантної виборної посади переходе до Ради клубу.
ПРЕЗИДЕНТ РАДІОКЛУБУ:
• представляє клуб у взаємовідносинах із державними органами, Лігою радіоаматорів України, громадськими і міжнародними організаціями та громадянами;
• організує діяльність Ради клубу;
• скликає засідання Ради клубу та головує на них.
Припинення діяльності клубу може бути здійснено шляхом його реорганізації або ліквідації.